वृत्त
संपर्क
बिद्री सहकारी साखरकारखाना

K.P.Patil Saheb elected once again as Chairman Bidri Cooperative Sugar Factory Ltd on 25 Oct 2017

सन २००९ - १४ मधील
विकासकामांच्या आकडेवारीवर एक दृष्टिक्षेप
 • आमदाराचा स्थानिक विकास
  ७ कोटी ५२ लाख ७४ हजार

 • जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग,
  पूल ३०५४, ५०५४, २५१५
  ७६ कोटी १० लाख ५२ हजार

 • डोंगरी विकास कार्यक्रम
  ८ कोटी ७२ लाख

   

 • नाबार्ड
  २० कोटी ३४ लाख ७६ हजार

 

 • साकव विशेष योजना
  २२ कोटी ७२ लाख ७१ हजार

 • राष्ट्रीय पेय जल योजना
  ६४ कोटी ३६ लाख ६३ हजार

 • शिवकालीन पाणी साठवण
  २३ कोटी १९ लाख ४७ हजार

 • १३ वा वित्त आयोग
  ६ कोटी ७० लाख ५९ हजार

 • दलित वस्ती सुधारणा
  ०१ कोटी ७० लाख

 

 • इमारत प्रशाला दुरुस्ती
  ९ कोटी २४ लाख ६५ हजार

 • वैज्ञानिक विकास, खनिज विकास, पूरहानी ड गट, अर्थसंकल्पीय कामे सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना
  ७ कोटी ९१ लाख ५५ हजार

 • एकूण
  २६६ कोटी

.: वेब साईटचा अनुक्रम :.