• कोल्हापूर, महाराष्ट्र
  • ०२३२४ २४४०४४, २४४०४३
  • vikaskpatil@gmail.com

आजरा ३.३०

दर्डेवाडी रस्ता

१४ लाख

धरणमोळा रस्ता

२० लाख

आल्याची वाडी रस्ता

१६ लाख

मसोली रस्ता

३० लाख

दाभील मेढेवाडी माद्दाळ रस्ता

२० लाख

हाळोली रस्ता

३० लाख

पेर्देवाडी हाजगोळी ते हाजगोळी खु. रस्ता

२० लाख

पेरणोली नावलकर रस्ता

३० लाख

खेडे जोड मार्ग

१० लाख

कडगाव ममदापूर नवले देवकांडगाव पेरणोली साळगाव आजरा रस्ता

१४० लाख