• कोल्हापूर, महाराष्ट्र
  • ०२३२४ २४४०४४, २४४०४३
  • vikaskpatil@gmail.com

भुदरगड ९.२०

कोल्हापूर गारगोटी गडहिंग्लज राजमार्ग

७५ लाख

पाल कल्याणकरवाडी वरेकरवाडी रस्ता

५० लाख

श्रीनगर इजिमा रस्ता

२० लाख

नांगरगाव बोळोवी बेळेवाडी (प्रजिमा)

१० लाख

मोठे बारवे किल्ले भुदरगड रस्ता

२० लाख

शेळोली वरपेवाडी पडखंबे रावणवाडी ग्राम

२० लाख

शेणगाव ते सोनारवाडी रस्ता

२० लाख

तांबोळे ते अंतुर्ली जित्रेवाडी रस्ता

२० लाख

बारवे ते इंगळेवाडी रस्ता

२० लाख

नितवडे एरंडपे राक्षादेवी आडोली सावर्द रस्ता

२५ लाख

वेंगरूळ मेघोली तळकरवाडी नवले रस्ता

२० लाख

नांगरगाव ते बेलेवाडी मासा रस्ता

१० लाख

पुष्पनगर माडेकरवाडी रस्ता

३५ लाख

शेळोली न्हाव्याची वाडी रस्ता

२० लाख

आदमापूर वाघापूर गंगापूर पळशिवणे रस्ता

३० लाख

पुष्पनगर ते कल्याणकरवाडी रस्ता

५० लाख

आकुर्डे देवकेवाडी गिरगाव रस्ता

२० लाख

मोरेवाडी भाटीवडे महालवाडी रस्ता

३० लाख

पारदेवाडी रस्ता

२० लाख

पिंपळगाव बामणे जोडरस्ता

१५ लाख

गारगोटी पुष्पनगर वेसर्डे पाटगाव रस्ता

५५ लाख

वेसर्डे कारिवडे रस्ता वेंगरूळ गडदुवाडी रस्ता

२० लाख

मटगांव खोतवाडी रस्ता

३० लाख

निळपण पंडेवाडी मिणचे बु. रस्ता

२० लाख

बेडीव धनगरवाडा जकिनपेठ रस्ता

३० लाख

कडगाव वासनोली कोंडोशी रस्ता

२० लाख

हेदवडे डोंगळवाडी काळाम्मावाडी धनगरवाडा

२० लाख

लहान बारवे नागनवाडी पांगिरे बेलेवाडी काळाम्मा रस्ता

२० लाख

सोळांकूर पनोरी आटेगाव ऐणी राजापूर जळकेवाडी रस्ता

११० लाख

दारवाड मिणचे खुर्द कोळवण पाळेवाडी हेदवडे भाटीवडे मोरेवाडी फये निष्णप

२५ लाख

कडगाव ममदापूर नवले देवकांडगाव पेरणोली साळगाव आजरा रस्ता

६० लाख