• कोल्हापूर, महाराष्ट्र
  • ०२३२४ २४४०४४, २४४०४३
  • vikaskpatil@gmail.com

राधानगरी १०.४६

पालकरवाडी लक्ष्मीदेवालय रस्ता

१० लाख

शेळपवाडी पिपळवाडी रस्ता

२० लाख

हाळ्याचीवाडी ते वाकोबा देवालय रस्ता

४० लाख

राऊतवाडी प्रोच रस्ता

६ लाख

चांदे मांगरवाडी रस्ता

२० लाख

कांबळवाडी घुडेवाडी आवळे खु. तारळे खु. रस्ता

५० लाख

शेळेवाडी स्मशान शेड रस्ता

१४ लाख

कुरणेवाडी केळोशी रस्ता

५० लाख

कोदवडे वाघवडे मोह्डे रस्ता

१४ लाख

खेडगे एरंडपे राक्षादेवी आडोली सावर्दे रस्ता

३० लाख

मल्हारपेठ सुळे कोदवडे म्हासुर्ली रस्ता

३० लाख

मुसळवाडी जोड मार्ग

१४ लाख

म्हासुर्ली पैकी कुंभारवाडी रस्ता

३० लाख

आकुर्डे परखंदळे हारपवडे गवशी रस्ता

३० लाख

शेळप प्रोच रस्ता

१६ लाख

मानेवाडी रस्ता

३० लाख

पिरळ पैकी चौगलेवाडी रस्ता

१६ लाख

ऐणी हुडो ते धरमलेवाडी रस्ता

३० लाख

पुंगाव ते राशिवडे रस्ता

५० लाख

कुडूत्री गैबी मल्लेवाडी बुजवडे रस्ता

१६ लाख

हासणे धनगरवाडा रस्ता

३० लाख

सरवडे मालवे तुरंबे तळाशी ठिकपुर्ली रस्ता

२० लाख

संतुपाटील वाडी ते नानापाटील वाडी रस्ता

३० लाख

आकणुर रस्ता

२० लाख

पडसाळे चव्हाणवाडी रस्ता

३० लाख

राशिवडे चाफोडी रस्ता

६० लाख

कुककुडवाडी जोड मार्ग

२० लाख

राजापूर भैरीधनगरवाडा रस्ता dfsdgs dsdgs ASAAS AASDAs

३० लाख

कासारवाडा धामणवाडी आवचितवाडी ते तळ्याचीवाडी रस्ता

२० लाख

सोळांकुर पनोरी आटेगाव ऐणी राजापुर जळकेवाडी रस्ता

११० लाख

सरवडे सावरडे पाटणकर ढेंगावाडी पंडेवाडी अवचितवाडी आटेगाव रस्ता

५० लाख

कोते तारळे खु. पिरळ पडळी कारिवडे दिगस ओलवण रस्ता

११० लाख